Statut przedszkola

STATUT

Przedszkola Prywatnego 'Rupaki'

w Obornikach Wielkopolskich   ul. Kowalska 10

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

1

1.      Przedszkole „RUPAKI”, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem prywatnym.

2.      Siedziba przedszkola znajduje się w Obornikach Wielkopolskich przy ulicy Kowalskiej 10.

3.      Osobą prowadzącą przedszkole (dyrektor administracyjny i pedagogiczny) jest mgr Agnieszka Gapińska.

4.      Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu: Przedszkole Prywatne nr 1 „Rupaki”

2

Przedszkole działa na podstawie:

1.      Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U. Nr 67/96 poz. 329 z późniejszymi zmianami).

2.      Niniejszego statutu.

3.      Wewnętrznych regulaminów.

3

1.     Przedszkole funkcjonuje cały rok kalendarzowy, wyłączając ustalone (minimum 2 tygodnie przed) przerwy   świąteczne i dni ustawowo wolne od pracy.

2.      Dyrekcja przedszkola zastrzega sobie prawo do zamknięcia palcówki na jeden dzień roboczy, w przypadku, gdy wypada on pomiędzy dwoma dniami wolnymi od pracy (n.p.dzień ustawowo wolny od pracy, sobota, niedziela) oraz jednorazowo w roku kalendarzowym na 5 dni roboczych w miesiącach letnich w celach remontowych.

3.      Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

4

1.      Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacje budżetu miasta.

2.      Opłata stała za przedszkole nie podlega częściowemu ani pełnemu zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

3.      Przedszkole  zapewnia wyżywienie dla dzieci – śniadanie, obiad, podwieczorek.

4.      Opłata za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry, do 5-go dnia każdego miesiąca.

5.       W przypadku zapisania do przedszkola rodzeństwa, najstarsze ( tylko jedno ) dziecko uzyskuje 20 % rabatu w czesnym. Rabat dotyczy tylko Dzieci od 3 roku życia i pakietów A.B. Wiek dzieci poniżej 3 lat oraz pakiety C.D.E.nie uprawniają do rabatu. Rabat nie dotyczy posiłków ani wpisowego. Rabat 20% nie dotyczy Dzieci zapisanych na okres krótszy niż 90 dni kalendarzowych.

6.     Szczegółowe informacje związane z opłatami zawarte są w umowie świadczenia usług dydaktyczno - wychowawczych zawieranej pomiędzy placówką a rodzicami / opiekunami prawnymi.

5

1.     Przedszkole zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

2.     Dzieci uczestniczą w grupowych zajęciach dodatkowych w ramach opłaty stałej (ruch rozwijający, logopedia, rytmika, nauka języka angielskiego i niemieckiego, gimnastyka korekcyjna i zajęcia korygujące wady postawy, zajęcia plastyczne, wyjścia na wycieczki, spotkania z teatrem).

3.     Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

4.     Przedszkole na życzenie rodziców i za dodatkową odpłatnością może organizować zajęcia grupowe z: religii (grupa Dzieci zapisanych musi liczyć min.10 osób).

5.     Przedszkole na życzenie rodziców i za dodatkową odpłatnością może organizować zajęcia indywidualne z: języka angielskiego, logopedii, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej a także zajęcia terapeutyczne z psychologiem i pedagogiem specjalnym.

6.     Przedszkole na życzenie rodziców w ramach opłaty stałej zapewnia konsultację pedagoga specjalnego i neurologopedy (1x w roku kalendarzowym) oraz psychologa (1 x na semestr).

7.    Przedszkole (Rozp.MEN z dnia 3 lutego 2009r.w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci Dz.U.Nr 23,poz.133) może prowadzić oraz dofinansowywać z państwowej subwencji zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz dla dzecie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedszkole dysponuje środkami dydaktycznymi oraz sprzętem, niezbędnym do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania oraz zatrudnia specjalistów legitymujących się kwalifikacjami zgodnymi z potrzebami dzieci.

8.     Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez organ prowadzący.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

 

6

1.      Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:

 1. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi
 2. sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola
 3. współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowywaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.

2.      Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku
 2. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu
 3. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie
 4. rozwijanie wrażliwości moralnej
 5. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym
 6. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć
 7. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej
 8. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

7

1.      Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

2.      Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

3.      Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planach pracy w poszczególnych grupach przedszkolnych.

8

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

 1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola
 2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa-zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym
 3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż.
 4. współpracuje ze specjalistami (logopeda, pedagog specjalny, psycholog) zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

9

1.      Organ prowadzący powierza każdą grupę opiece dwóch nauczycieli.

2.      W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swoją grupę przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

 

10

1.      Organami przedszkola są:

a.      osoba prowadząca-pełniąca funkcję dyrektora od spraw pedagogicznych i administracyjnych

b.      Rada Pedagogiczna.

2.      Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem

11

1.      Dyrektorem od spraw pedagogicznych i administracyjnych jest mgr Agnieszka Gapińska.

2.      Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi.

3.      Zadania Dyrektora są następujące:

 1. kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego
 3. koordynowanie opieki nad dziećmi
 4. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej
 5. współpraca z rodzicami
 6. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola
 7. dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie
 1. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola
 2. podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego
 3. zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p.poż.
 4. stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju
 5. prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12

1.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu na czele z dyrektorem przedszkola.

2.      Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3.      Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.

3.      W czasie nieobecności dyrektora, reprezentuje go w zakresie ustalonych kompetencji wyznaczony pisemnie p.o.dyrektora.

4.      Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Przedszkola

 

13

1.      Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa złożona z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2.      Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 17. Grupa może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci.

3.      Ramowy Rozkład Dnia ustalany jest przez Dyrektora przedszkola. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

4.      Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 34.

5.      W przedszkolu łącznie są 2 grupy (3-4 lata, 5-6 lat).

6.      W każdej grupie zajęcia prowadzi główny wychowawca z pomocą nauczyciela wspomagającego.

7.      Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

 1. sale zajęć dla poszczególnych grup i do leżakowania
 2. łazienki dla dzieci i personelu
 3. szatnię
 4. zaplecze kuchenne
 5. pomieszczenie socjalne - biurowe
 6. pomieszczenie gospodarcze.

8.      Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi zabawkami dostosowanymi do wieku dzieci.

 

ROZDZIAŁ V

Wychowankowie Przedszkola

 

14

1.      Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.

2.      Na wniosek rodziców, ewentualnie po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które nie osiągnęło wieku 3 lat.

3.      Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

a.       właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

b.      szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania

c.       ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej

d.      poszanowania jego godności osobistej

e.       poszanowania własności

f.       opieki i ochrony

g.      partnerskiej rozmowy na każdy temat

h.      akceptacji jego osoby

4.      Dziecko może być skreślone z listy uczestników przedszkola w przypadku, gdy:

a.       zachowanie dziecka wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie społecznej

b.      rodzice nie uiścili opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu do 5. dnia nieopłaconego miesiąca

c.      rodzice nie dostosowują się do zasad pracy przedszkola zawartych w umowie świadczenia usług wychowania przedszkolnego i zaleceń kadry pedagogicznej oraz psychologa.

 

ROZDZIAŁ VI

Rodzice

 

15

Do podstawowych obowiązków prawnych rodziców / opiekunów dziecka należy:

 1. przestrzeganie niniejszego statutu, wewnętrznych regulaminów oraz podpisanej umowy
 2. respektowanie ustaleń indywidualnych oraz Rady Pedagogicznej i zebrań z Rodzicami /Opiekunami przekazywanych Rodzicom w formie mailowej i/lub pisemnej za potwierdzeniem odbioru
 3. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo
 4. terminowe (termin podany w comiesięcznym rozliczeniu mailowym)  uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie  pisemnym rozliczeniem z otrzymanym od dyrekcji do 3-go każdego miesiąca na wskazany w umowie adres mailowy
 5. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
 6. realizowania zaleceń terapeutów, wychowawców, nauczycieli
 7. bieżącego podawania wszelkich zmian dotyczących danych prawnych, osobowych i kontaktowych Dziecka oraz Rodziców / Opiekunów Dziecka.

16

1.      Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju oraz przestrzegać zawartej umowy świadczenia usług wychowania przedszkolnego.

2.      Rodzice mają prawo do:

 1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danej grupie po uprzednim zgłoszeniu tego mailowo
 2. przebywania z dzieckiem w przedszkolu do 1 godziny dziennie w okresie adaptacji wynikającym z umowy
 3. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka
 4. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
 5. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorom wniosków z obserwacji pracy przedszkola

17

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy edukacyjno-wychowawcze organizowane są w przedszkolu 1 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

18

Formy współpracy w zakresie edukacji i wychowania przedszkola z rodzicami:

 1. zebrania grupowe
 2. wydarzenia o charakterze rodzinnym wynikające z kalendarza uroczystości przedszkolnych
 3. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, psychologiem.
 4. zajęcia otwarte
 5. codzienne (osobiste lub pisemne) przekazywanie osobom odbierającym dziecko informacji na temat funkcjonowania dziecka danego dnia
 6. informacje mailowe na adres mailowy podany przez Rodziców/Opiekunów w umowie.

 

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

19

1.      W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wykształceniem pedagogicznym uprawniającym do pracy w przedszkolu.

2.      Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3.      Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 1. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość
 2. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań
 3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji
 4. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania
 5. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.
 6. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną
 7. planowanie własnego rozwoju zawodowego-systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
 8. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń
 9. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci
 10. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z planu pracy realizowanym w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju
 11. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 12. realizacja zleceń dyrektorów i osób kontrolujących
 13. udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień
 14. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym
 15. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektorów przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

20

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

 1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci
 2. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci
 3. włączenia ich w działalność przedszkola.

21

Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie umów indywidualnych. Pracowników obowiązuje Kodeks Pracy.

22

Zakres obowiązków pracowników obsługowych:

 1. w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy obsługi
 2. ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości
 3. szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 

23

Pracownicy przedszkola, rodzice oraz osoby upoważnione do przebywania na terenie przedszkola są zobowiązani do przestrzegania regulaminów i procedur obowiązujących w przedszkolu i dostępnych do wglądu u dyrekcji przedszkola - n.p. regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci, regulamin ogrodu przedszkolnego.

24

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej-nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji. Podpisanie umowy świadczenia usług wychowania przedszkolnego oraz umowy o pracę / współpracę, wiąże z koniecznością przestrzegania niniejszego Statutu.

25

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 1. umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola,
 2. udostępnienie statutu na życzenie w formie papierowej przez dyrektora przedszkola.

26

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

27

Statut wchodzi w życie z dniem 06 kwietnia 2010 roku.

Data uchwalenia:   02 kwietnia 2010r.

dyr mgr Agnieszka Gapińska

 

"O Rupakach" - Danuta Wawiłow

Usiądź przy mnie, mamusiu. Coś ci powiem do uszka... Wiesz, kto do mnie przychodzi, jak się kładę do łóżka? Takie śliczne, puchate, kolorowe jak ptaki... Za nic w świecie nie zgadniesz! To przychodzą RUPAKI! Te RUPAKI, mamusiu, to są takie zwierzaki - trochę jakby kociaki, trochę jakby dzieciaki, trochę jakby motyle, krokodyle czy raki... Nie rozumiesz, mamusiu? No, po prostu - RUPAKI! Są RUPAKI dorosłe i RUPAKI - dzieciaki, są RUPAKI - dziewczyny i RUPAKI - chłopaki, są RUPAKI - mądrale i RUPAKI - głuptaki, są brzydale i wcale, wcale ładne RUPAKl... Te RUPAKI mieszkają w różnych dziurach i kątach, i na przykład za szafą, gdzie się kurzu nie sprząta, i w szufladzie tatusia, i na półce z książkami, i w wózeczku dla lalki też nocują czasami. Strasznie boją się myszy i nie lubią jeść sera, zawsze tańczą kozaka, gdy na burzę się zbiera, śpią w kaloszach, a kąpiel zawsze biorą we frakach... Nie chcesz wierzyć? Naprawdę! Ja się znam na RUPAKACH! Jeśli spotkasz któregoś w kuchni albo w łazience, to go możesz pogłaskać albo wziąć go na ręce, tylko nie mów przypadkiem: Jejku, co za pokraka!", bo ty nie wiesz, jak łatwo jest obrazić RUPAKA! Popatrz, popatrz, już przyszły. Jeden siedzi na oknie! Oj, przepraszam, mamusiu, że tak ziewam okropnie! Jak mi bajkę opowie, to powtórzę ci rano... Teraz już mnie pocałuj... Zaraz zasnę... Dobranoc!