RODO

Dane osobowe

Ogólna klauzula informacyjna –

Prywatne Przedszkole nr 1 RUPAKI w Obornikach Wlkp.

Wpisane do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem RSPO 83184

Oborniki, dn………………..

 

 

Przedszkole Prywatne nr 1 RUPAKI

ul. Kowalska 10

64-600 Oborniki

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

  1. Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych
    z przyjęciem i pobytem w Prywatnym Przedszkolu  nr 1 „Rupaki”  naszego dziecka, danych osobowych naszych i dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez Przedszkole  „Rupaki” zgodnie
    z   Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Wyrażam/y zgodę na utrwalanie wizerunku mojego dziecka, wykorzystywanie   zdjęć oraz nagrań zawierających wizerunek mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)  ........................................................, zarejestrowanych podczas jego pobytu w przedszkolu, w szczególności i m.in. podczas uroczystości przedszkolnych, zajęć dydaktycznych, a także  wycieczek, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzenia.  Wyrażanie zgody jest jednoznaczne z tym, iż wizerunek może zostać umieszczony
    w gablotach, kronikach , na stronie internetowej oraz materiałach promujących przedszkole.

 

 

Czytelny podpis Rodzica/ów lub Opiekuna/ów prawnych

……………………………………………………………………………………………………………..

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
informuję, iż

1) Administrator danych osobowych Agnieszka Gapińska prowadząca Przedszkole Prywatne nr 1 RUPAKI
w Obornikach Wlkp. ul. Kowalska 10 REGON 30226864800000 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mailem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , pod numerem telefonu 666115203; lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby.

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu  wykonania obowiązku ustawowego tj.  w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej placówki a także w celu realizacji zaleceń zawartych w opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju i orzeczeniu
o kształceniu specjalnym oraz w celu promocji placówki.

3) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to art.  6 ust.1 pkt. a,b,c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. oraz  ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe oraz Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji a także Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

 

4) Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają jedynie osoby legitymujące się stosownym upoważnieniem od administratora w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy oraz podmioty zewnętrzne na podstawie przepisów prawa lub odrębnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych takie jak: ubezpieczyciel, firma BHP,  Centrum Usług Wspólnych w Obornikach, Wydział Oświaty w Obornikach, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, biuro kadrowe, biuro rachunkowe, radca prawny, System Informacji Oświatowej MEN, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zgodnie z rejonem zamieszkania zgłoszonego dziecka.

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu edukacji w placówce.

6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w przypadku świadczenia usług wychowania przedszkolnego wiąże się z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy z zachowaniem należności za okres wypowiedzenia zawarty w niniejszej umowie.

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

8) Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe i stanowi warunek wykonania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego.Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie oraz zgodna na utrwalanie wizerunku jest dobrowolna.

9) w celu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce zainstalowany został monitoring wizyjny.

 

"O Rupakach" - Danuta Wawiłow

Usiądź przy mnie, mamusiu. Coś ci powiem do uszka... Wiesz, kto do mnie przychodzi, jak się kładę do łóżka? Takie śliczne, puchate, kolorowe jak ptaki... Za nic w świecie nie zgadniesz! To przychodzą RUPAKI! Te RUPAKI, mamusiu, to są takie zwierzaki - trochę jakby kociaki, trochę jakby dzieciaki, trochę jakby motyle, krokodyle czy raki... Nie rozumiesz, mamusiu? No, po prostu - RUPAKI! Są RUPAKI dorosłe i RUPAKI - dzieciaki, są RUPAKI - dziewczyny i RUPAKI - chłopaki, są RUPAKI - mądrale i RUPAKI - głuptaki, są brzydale i wcale, wcale ładne RUPAKl... Te RUPAKI mieszkają w różnych dziurach i kątach, i na przykład za szafą, gdzie się kurzu nie sprząta, i w szufladzie tatusia, i na półce z książkami, i w wózeczku dla lalki też nocują czasami. Strasznie boją się myszy i nie lubią jeść sera, zawsze tańczą kozaka, gdy na burzę się zbiera, śpią w kaloszach, a kąpiel zawsze biorą we frakach... Nie chcesz wierzyć? Naprawdę! Ja się znam na RUPAKACH! Jeśli spotkasz któregoś w kuchni albo w łazience, to go możesz pogłaskać albo wziąć go na ręce, tylko nie mów przypadkiem: Jejku, co za pokraka!", bo ty nie wiesz, jak łatwo jest obrazić RUPAKA! Popatrz, popatrz, już przyszły. Jeden siedzi na oknie! Oj, przepraszam, mamusiu, że tak ziewam okropnie! Jak mi bajkę opowie, to powtórzę ci rano... Teraz już mnie pocałuj... Zaraz zasnę... Dobranoc!