Regulaminy

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z OGRODU PRZEDSZKOLNEGO

 

Ogród przedszkolny służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci.

1. Osobom postronnym nie wolno przebywać w ogrodzie bez zezwolenia dyrektora

przedszkola.

2. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą przebywać w ogrodzie, jedynie pod opieką

osoby dorosłej.

3. Z ogrodu można korzystać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Na teren ogrodu można tylko wynosić zabawki do niego przeznaczone – typu: maty, piłki, hola-hop, lotki i rakietki do  badmintona.

4. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:

• zaśmiecania terenu,

• niszczenia i uszkadzania roślinności,

• dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń,

• zakłócania spokoju i porządku publicznego,

• palenia ognisk oraz używania materiałów i szkodliwych substancji chemicznych.,

• wprowadzania zwierząt,

• spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,

• przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.

5. Za wszelkie szkody wyposażenia ogrodu odpowiada materialnie osoba, która

wyrządziła szkodę lub jej opiekun.

 

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę.

Podstawa prawna:

1. Statut Przedszkola Prywatnego nr 1 RUPAKI w Obornikach Wlkp.

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r.Nr 6, poz.69)

3. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2009 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach.

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2003 w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wobec dzieci i młodzieży (…)

5. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustawa z dnia 25 lutego 1964 r (Dz. U. NR 9, poz. 59 z późn. zm.)

6. Kodeks karny, art. 160

7. Ustawa o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. z dnia 12 listopada 1982 r. z późn. zm.) – wybrane zagadnienia: Art. 4 § 1

8. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 z późn. zm.)

  1. Dzieci mogą być odbierane z przedszkola tylko przez:

a/ rodziców (prawnych opiekunów),

b/ osoby wymienione przez rodziców prawnych opiekunów na karcie zgłoszenia dziecka,

c/ osoby wyznaczone jednorazowo przez rodziców (prawnych opiekunów) na odrębnej pisemnej informacji zawierającej imię i nazwisko osoby uprawnionej jednorazowo, jej numer dowodu tożsamości (dowód osobisty) lub PESEL.

 

  1. Nauczyciel wydający dziecko, ma prawo poprosić osobę odbierającą dziecko o dowód tożsamości i porównać da z informacjami od rodziców (prawnych opiekunów), jeśli pierwszy raz spotyka dana osobę.
  2. Dzieci muszą być odbierane w godzinach nieprzekraczających ustalonego w umowie pakietu. W sytuacji przekroczenia godzin odbioru dziecka, naliczana jest opłata za nadgodziny – zgodnie z treścią umowy.
  3. Każda osoba przyprowadzająca dziecko, doprowadza je do końca wyznaczonej strefy (strefa korytarza z płytkami), od łącznika między salami (tzw.”strefa kapcia”), dzieci do sal dochodzą z nauczycielem lub samodzielnie. Odbierając dziecko należy po zadzwonieniu domofonem oczekiwać na otwarcie drzwi i przyprowadzenie dziecka. Rodzice / opiekunowie nie wchodzą do łącznika między salami.
  4. W przypadku potrzeby skorzystania z toalety rodzic/opiekun prosi o zaprowadzenie dziecka do toalety przez personel. Rodzice/opiekunowie mają zakaz wchodzenia do toalet dzieci.
  5. Karty obecności dzieci ze względu na przepisy RODO uzupełnia wychowawca grupy.

 

Procedura I : Etapy postępowania w razie podejrzenia, że dziecko odbiera z przedszkola rodzic (prawny opiekun) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Wychowawca / nauczyciel dyżurujący podejmuje następujące kroki:

1. Powiadamia dyrektora placówki

2. Nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie innego dorosłego członka rodziny, bądź inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka z przedszkola.

3. W przypadku, gdy rodzice/ opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub w przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców po godz. 17.30, dyrektor placówki może podjąć dalsze kroki w postępowaniu po konsultacji z jednostką Policji. Po rozeznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka – czy rodzice przebywają w domu, dyrektor może;

a) Podjąć decyzję, że wychowawca może odprowadzić dziecko do domu.

b) Gdy nie ma rodziców, wspólnie z Policją podejmuje decyzje dotycząca dalszego postępowania w danej sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej).

4. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.

5. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązanie ich do przestrzegania regulaminu przedszkola.

6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic/ opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca może

rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka jeżeli zachodzi taka konieczność powiadomienia o tym fakcie policję ( specjalisty ds. nieletnich ) celem rozeznania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie powiadamia sąd rodzinny.

 

Procedura II : Etapy postępowania gdy dziecko jest odbierane z przedszkola przez

osobę niepełnoletnią.

Wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

1. Powiadamia dyrektora placówki.

2. Nie wydaje dziecka, jednocześnie zawiadamia o tym fakcie rodziców lub prawnych

opiekunów dziecka, zobowiązując do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

3. W przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców lub prawnych opiekunów, dyrektor

może:

a) Jeżeli sytuacja jest wyjątkowa, zwrócić się do policji o pomoc, w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców.

b) Podjąć decyzję o odprowadzeniu dziecka do domu przez wychowawcę, jeśli rodzice są w domu, dziecko zostaje pod ich opieką lub opieką osoby pełnoletniej wskazanej w Karcie Zgłoszenia Dziecka przez rodziców.

c) Zwrócić się o pomoc do policji w celu umieszczenia dziecka w pogotowiu opiekuńczym.

4. Sporządza notatkę służbową dotyczącą zaistniałego zdarzenia.

5 .Przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zawartego kontraktu.

6. Jeśli powtarzają się przypadki odbierania dziecka z przedszkola, przez osoby niepełnoletnie, rodzic zobowiązany jest do dostarczenia aktu notarialnego, w którym powierza opiekę nad swoim dzieckiem wyznaczonej osobie.

7. W szczególnych przypadkach dyrektor może o zaistniałym zdarzeniu powiadomić Sąd Rodzinny, informując o tym fakcie rodziców.

 

Procedura III : Etapy postępowania, gdy rodzic (prawny opiekun ) notorycznie odbiera

dziecko po godzinach zajęć na placówce.

Wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

1. Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

2. Dyrektor placówki po konsultacji z najbliższą jednostką policji, może podjąć decyzje

o dalszych krokach. Po rozeznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka – sprawdzeniu czy rodzice przebywają w domu dyrektor może:

a) Podjąć decyzję, że wychowawca może odprowadzić dziecko do domu (jeżeli są rodzice to dziecko zostaje pod opieką rodziców lub innych osób pełnoletnich wskazanych w oświadczeniu).

b) Gdy nie ma rodziców w domu, wspólnie z policją podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania w danej sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej

3. Sporządza notatkę służbową zaistniałego zdarzenia i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.

4. Wychowawca grupy, w której zaistniało dane zdarzenie, wzywa na rozmowę profilaktyczno – ostrzegawczą rodzica/ prawnego opiekuna, który łamie zawarty kontrakt i powiadamia go o konsekwencjach takiego zachowania.

5. W przypadku gdy rodzice/prawni opiekunowie nadal odbierają dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania, dyrektor placówki powiadamia pisemnie o tym fakcie Policję ( specjalistę do spraw nieletnich ) lub Sąd Rejonowy. Przeprowadza również rozmowę z rodzicami/ prawnymi opiekunami informując ich o poczynionym w tej sprawie postępowaniu.

 

Procedura V : Etapy postępowania w przypadku zauważenia u dziecka niebezpiecznych

przedmiotów.

Wychowawca powinien podjąć następujące kroki:

1. Zabranie dziecku niebezpiecznego przedmiotu i zabezpieczenie go.

2. Powiadomienie dyrektora.

3. Powiadomienie rodziców/ opiekunów dziecka o powstałym zagrożeniu.

4. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami, w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji

i uświadomienie konsekwencji zabawy takimi przedmiotami.

5. Nauczyciel oddaje przedmiot niebezpieczny rodzicom.

  1. Nauczyciel sporządza notatkę służbową.
 

"O Rupakach" - Danuta Wawiłow

Usiądź przy mnie, mamusiu. Coś ci powiem do uszka... Wiesz, kto do mnie przychodzi, jak się kładę do łóżka? Takie śliczne, puchate, kolorowe jak ptaki... Za nic w świecie nie zgadniesz! To przychodzą RUPAKI! Te RUPAKI, mamusiu, to są takie zwierzaki - trochę jakby kociaki, trochę jakby dzieciaki, trochę jakby motyle, krokodyle czy raki... Nie rozumiesz, mamusiu? No, po prostu - RUPAKI! Są RUPAKI dorosłe i RUPAKI - dzieciaki, są RUPAKI - dziewczyny i RUPAKI - chłopaki, są RUPAKI - mądrale i RUPAKI - głuptaki, są brzydale i wcale, wcale ładne RUPAKl... Te RUPAKI mieszkają w różnych dziurach i kątach, i na przykład za szafą, gdzie się kurzu nie sprząta, i w szufladzie tatusia, i na półce z książkami, i w wózeczku dla lalki też nocują czasami. Strasznie boją się myszy i nie lubią jeść sera, zawsze tańczą kozaka, gdy na burzę się zbiera, śpią w kaloszach, a kąpiel zawsze biorą we frakach... Nie chcesz wierzyć? Naprawdę! Ja się znam na RUPAKACH! Jeśli spotkasz któregoś w kuchni albo w łazience, to go możesz pogłaskać albo wziąć go na ręce, tylko nie mów przypadkiem: Jejku, co za pokraka!", bo ty nie wiesz, jak łatwo jest obrazić RUPAKA! Popatrz, popatrz, już przyszły. Jeden siedzi na oknie! Oj, przepraszam, mamusiu, że tak ziewam okropnie! Jak mi bajkę opowie, to powtórzę ci rano... Teraz już mnie pocałuj... Zaraz zasnę... Dobranoc!