STATUT PRZEDSZKOLA

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne:

1

1. Przedszkole Prywatne nr 1 „RUPAKI”, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem prywatnym.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Obornikach Wielkopolskich przy ulicy Kowalskiej 10.
3. Osobą prowadzącą przedszkole (dyrektor administracyjny i pedagogiczny) jest mgr Agnieszka Gapińska.
4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu: Przedszkole Prywatne nr 1 „Rupaki”

 

2

 

Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U. Nr 67/96 poz. 329 z późniejszymi zmianami).
2. Niniejszego statutu.
3. Wewnętrznych regulaminów.

 

3

 

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok kalendarzowy, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy oraz przerwę zimową od 24 do 31 grudnia. W trakcie roku szkolnego realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego, w okresie gdy nie ma realizacji zajęć pełnimy świetlicową (opiekuńczo-wychowawczą) opiekę nad dziećmi.
2. Dyrekcja przedszkola zastrzega sobie prawo do zamknięcia palcówki na jeden dzień roboczy, w przypadku, gdy wypada on pomiędzy dwoma dniami wolnymi od pracy (n.p.dzień ustawowo wolny od pracy, sobota, niedziela) oraz jednorazowo w roku kalendarzowym na 5 dni roboczych w miesiącach letnich w celach remontowych. Przerwa w funkcjonowaniu placówki nie wpływa na wysokość opłat.
3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 

4

 

Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacje budżetu miasta.
Opłata stała za przedszkole nie podlega częściowemu ani pełnemu zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
Przedszkole zapewnia wyżywienie dla dzieci – śniadanie, obiad, podwieczorek.
Opłata za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry, do 5-go dnia każdego miesiąca.
Placówka uwzględnia rabaty w opłacie dla zapisanego drugiego dziecka. Bez opłaty wpisowego.
Szczegółowe informacje związane z opłatami zawarte są w umowie świadczenia usług dydaktyczno – wychowawczych zawieranej pomiędzy placówką
a rodzicami / opiekunami prawnymi.

 

5

 

1. Przedszkole zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
2. Dzieci uczestniczą w grupowych zajęciach dodatkowych w ramach opłaty stałej (ruch rozwijający, logopedia, rytmika, nauka języka angielskiego
i niemieckiego, gimnastyka korekcyjna i zajęcia korygujące wady postawy, zajęcia plastyczne, wyjścia na wycieczki, spotkania z teatrem).
3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
4. Przedszkole na życzenie rodziców i za dodatkową odpłatnością może organizować zajęcia grupowe z: religii (grupa Dzieci zapisanych musi liczyć min.10 osób).
5. Przedszkole na życzenie rodziców i za dodatkową odpłatnością może organizować zajęcia indywidualne z: języka angielskiego, logopedii, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej a także zajęcia terapeutyczne z psychologiem i pedagogiem specjalnym.
6. Przedszkole na życzenie rodziców w ramach opłaty stałej zapewnia konsultację pedagoga specjalnego i neurologopedy (1x w roku kalendarzowym)
oraz psychologa (1 x na semestr).
7. Przedszkole (Rozp.MEN z dnia 3 lutego 2009r.w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci Dz.U.Nr 23,poz.133) może prowadzić
oraz dofinansowywać z państwowej subwencji zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz dla dzecie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedszkole dysponuje środkami dydaktycznymi oraz sprzętem, niezbędnym do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania oraz zatrudnia specjalistów legitymujących się kwalifikacjami zgodnymi z potrzebami dzieci.
8. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez organ prowadzący.

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i zadania przedszkola

 

6

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:
wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola
współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowywaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.
2.Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska
o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie
do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie rozwijanie wrażliwości moralnej kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków
do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

 

7

 

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planach pracy w poszczególnych grupach przedszkolnych.

 

8

 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa-zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p. poż.
współpracuje ze specjalistami (logopeda, pedagog specjalny, psycholog) zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

 

9

 

1. Organ prowadzący powierza każdą grupę opiece dwóch nauczycieli.
2. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swoją grupę przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

 

10

 

1.W zakresie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi przedszkole realizuje zalecenia poradni psychologiczno pedagogicznej zawarte w Opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz Orzeczenia o kształceniu specjalnym.

 

ROZDZIAŁ III

 

Organy przedszkola

 

11

 

1. Organami przedszkola są:
osoba prowadząca-pełniąca funkcję dyrektora od spraw pedagogicznych i administracyjnych Rada Pedagogiczna.
2. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.

 

12

 

1. Dyrektorem od spraw pedagogicznych i administracyjnych jest mgr Agnieszka Gapińska.
2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi.
3. Zadania Dyrektora są następujące:
kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz sprawowanie nadzoru pedagogicznego koordynowanie opieki nad dziećmi
przewodniczenie Radzie Pedagogicznej współpraca z rodzicami organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola
dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p.poż. stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

13

 

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu na czele z dyrektorem przedszkola.
2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
3. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.
4. W czasie nieobecności dyrektora, reprezentuje go w zakresie ustalonych kompetencji wyznaczony pisemnie p.o.dyrektora.
5. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Organizacja Przedszkola

 

14

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa złożona z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2. Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 17. Grupa może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci.
3. Ramowy Rozkład Dnia ustalany jest przez Dyrektora przedszkola. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
4. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 34.
5. W przedszkolu łącznie są 3 grupy przedszkolne oraz oddział zerówki.
6. W każdej grupie zajęcia prowadzi główny wychowawca z pomocą nauczyciela wspomagającego.
7. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
– sale zajęć dla poszczególnych grup i do leżakowania
– łazienki dla dzieci i personelu
– szatnię
– zaplecze kuchenne
– pomieszczenie socjalne – biurowe
– sale terapeutyczne
– ciągi komunikacyjne
– ogród przedszkolny
– pomieszczenie gospodarcze
8. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi zabawkami dostosowanymi do wieku dzieci.
9. W okresie od 24 do 31 grudnia każdego roku przedszkole jest nieczynne. Okres przerwy świątecznej nie wpływa na zmniejszenie opłaty czesnego.
10. Przedszkole jest czynne w wakacje letnie i ferie zimowe ogłaszane w placówkach państwowych przez MEN.
11. Przedszkole jest nieczynne w jednym dniu roboczym, który wypada między dwoma dniami wolnymi dla przedszkola od pracy
(przykład: święto Boże Ciało to dzień wolny przypadający w czwartek, piątek to dzień pracujący, sobota to dzień wolny – w tej sytuacji w piątek po Bożym Ciele przedszkole jest nieczynne) – niniejsza organizacja nie wpływa na zmniejszenie kwoty czesnego.

 

ROZDZIAŁ V

 

Wychowankowie Przedszkola

 

15

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.
2. Na wniosek rodziców, ewentualnie po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko,
które nie osiągnęło wieku 3 lat.
3. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
– właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
– szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania
– ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej
– poszanowania jego godności osobistej
– poszanowania własności
– opieki i ochrony
– partnerskiej rozmowy na każdy temat
– akceptacji jego osoby
4. Dziecko może być skreślone z listy uczestników przedszkola w przypadku, gdy:
zachowanie dziecka wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie społecznej
rodzice nie uiścili opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu do 5. dnia nieopłaconego miesiąca
rodzice nie dostosowują się do zasad pracy przedszkola zawartych w umowie świadczenia usług wychowania przedszkolnego i zaleceń kadry pedagogicznej
oraz psychologa.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Rodzice

 

16

 

Do podstawowych obowiązków prawnych rodziców / opiekunów dziecka należy:
– przestrzeganie niniejszego statutu, wewnętrznych regulaminów oraz podpisanej umowy
– respektowanie ustaleń indywidualnych oraz Rady Pedagogicznej i zebrań z Rodzicami /Opiekunami przekazywanych Rodzicom w formie mailowej
i/lub pisemnej za potwierdzeniem odbioru
– przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo
– terminowe (termin podany w comiesięcznym rozliczeniu mailowym) uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie pisemnym
rozliczeniem z otrzymanym od dyrekcji w pierwszym tygodniu miesiąca kalendarzowego na wskazany w umowie adres mailowo
– informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
– realizowania zaleceń terapeutów, wychowawców, nauczycieli
– bieżącego podawania wszelkich zmian dotyczących danych prawnych, osobowych i kontaktowych Dziecka oraz Rodziców / Opiekunów Dziecka.

 

17

 

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju oraz przestrzegać zawartej umowy świadczenia usług wychowania przedszkolnego.
2. Rodzice mają prawo do:
– zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danej grupie po uprzednim zgłoszeniu tego mailowo
– uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka
– uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
– wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorom wniosków z obserwacji pracy przedszkola.

 

18

 

1.Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy edukacyjno-wychowawcze organizowane są w przedszkolu 1 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

 

19

 

1.Formy współpracy w zakresie edukacji i wychowania przedszkola z rodzicami:
– zebrania grupowe
– wydarzenia o charakterze rodzinnym wynikające z kalendarza uroczystości przedszkolnych
– konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, psychologiem.
– zajęcia otwarte
codzienne (osobiste lub pisemne) przekazywanie osobom odbierającym dziecko informacji na temat funkcjonowania dziecka danego dnia
informacje mailowe na adres mailowy podany przez Rodziców/Opiekunów w umowie.

 

ROZDZIAŁ VII

 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

20

 

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wykształceniem pedagogicznym uprawniającym do pracy w przedszkolu.
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość
i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
– planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość
– wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań
– prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji
– stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania
– odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.
– współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną
– planowanie własnego rozwoju zawodowego-systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach
– doskonalenia zawodowego
– dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń
– eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci
– współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów)
do znajomości zadań wynikających w szczególności z planu pracy realizowanym w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka,
jego zachowania i rozwoju
– prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami
– realizacja zleceń dyrektorów i osób kontrolujących
– udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień
– inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym
– realizacja innych zadań zleconych przez dyrektorów przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

 

21

 

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
– poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci
– ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci
– włączenia ich w działalność przedszkola.

 

22

 

1. Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie umów indywidualnych. Pracowników obowiązuje Kodeks Pracy.

 

23

 

Zakres obowiązków pracowników obsługowych:
– w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy obsługi, ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości
– szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Postanowienia końcowe

 

24

 

Pracownicy przedszkola, rodzice oraz osoby upoważnione do przebywania na terenie przedszkola są zobowiązani do przestrzegania regulaminów
i procedur obowiązujących w przedszkolu i dostępnych do wglądu u dyrekcji przedszkola – n.p. regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci, regulamin ogrodu przedszkolnego.

 

25

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej-nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji. Podpisanie umowy świadczenia usług wychowania przedszkolnego oraz umowy o pracę / współpracę, wiąże z koniecznością przestrzegania niniejszego Statutu.

 

26

 

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
– umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola,
– udostępnienie statutu na życzenie w formie papierowej przez dyrektora przedszkola.

 

27

 

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

28

 

Statut wchodzi w życie z dniem 06 kwietnia 2010 roku.
Data uchwalenia: 02 kwietnia 2010r.
dyr mgr Agnieszka Gapińska