PRZEDSZKOLE PRYWATNE NR 1

PUNKT WSPOMAGANIA ROZWOJU I TERAPII MAŁEGO DZIECKA

Kształcenie specjalne

Przedszkole realizuje orzeczenia o kształceniu specjalnym wydane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Realizacja orzeczenia wymaga zapisania dziecka do przedszkola.
Zalecenia z orzeczenia realizowane są zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, zawartymi w:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001485

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001635

https://www.facebook.com/people/Punkt-Wspomagania-Rozwoju-i-Terapii-Ma%C5%82ego-Dziecka/100085598303618/

Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu opłacana jest z subwencji oświatowej wypłacanej z Samorządu, w którego regionie zamieszkuje dziecko.
Dobór zajęć terapeutycznych jest zależny od diagnozy i zaleceń zawartych w orzeczeniu.

Realizowane w naszej placówce zajęcia terapeutyczne to m.in.:
Terapia ręki i stopy
Masaż Shantala
Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
Trening Umiejętności Społecznych
Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
Elementy Integracji Sensorycznej
Terapia wad postawy
Terapia behawioralna
Terapia PECS
Dogoterapia
Terapia logopedyczna
Terapia neurologopedyczna
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Zajęcia rewalidacyjne
Zajęcia wyrównawcze
Terapia psychologiczna
Logorytmika
Terapia z pedagogiem specjalnym
Terapia dysleksji (m.in. metoda P.Dennisona)
Castillo Morales
Komunikacja językowa
Alternatywne formy komunikacji ACC
Trening karmienia
Trening czystości
Joga dla dzieci
Współpraca z rodzinami dzieci w zakresie mediacji rodzinnych, dietetyki; doradztwo w zakresie terapii oraz systemu oświaty i edukacji.

Przedszkole RUPAKI