PRZEDSZKOLE PRYWATNE NR 1

PUNKT WSPOMAGANIA ROZWOJU I TERAPII MAŁEGO DZIECKA

RODO
Dane osobowe
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA – PRYWATNE PRZEDSZKOLE NR 1 RUPAKI W OBORNIKACH WLKP.
Wpisane do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem RSPO 83184

Oborniki, dn………………..

Przedszkole Prywatne nr 1 RUPAKI
ul. Kowalska 10
64-600 Oborniki

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych
z przyjęciem i pobytem w Prywatnym Przedszkolu nr 1 „Rupaki” naszego dziecka, danych osobowych naszych i dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez Przedszkole „Rupaki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Wyrażam/y zgodę na utrwalanie wizerunku mojego dziecka, wykorzystywanie zdjęć oraz nagrań zawierających wizerunek mojego dziecka
(imię i nazwisko dziecka) ……………………………………………….., zarejestrowanych podczas jego pobytu w przedszkolu, w szczególności i m.in. podczas uroczystości przedszkolnych, zajęć dydaktycznych, a także wycieczek, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzenia.
Wyrażanie zgody jest jednoznaczne z tym, iż wizerunek może zostać umieszczony w gablotach, kronikach , na stronie internetowej
oraz materiałach promujących przedszkole.

Czytelny podpis Rodzica/ów lub Opiekuna/ów prawnych

……………………………………………………………………………………………………………..

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż

1) Administrator danych osobowych Agnieszka Gapińska prowadząca Przedszkole Prywatne nr 1 RUPAKI
w Obornikach Wlkp. ul. Kowalska 10 REGON 30226864800000 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. W sprawach ochrony swoich danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mailem przedszkole.oborniki@wp.pl, pod numerem telefonu 666115203;
lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby.

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania obowiązku ustawowego tj. w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej placówki a także w celu realizacji zaleceń zawartych w opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju i orzeczeniu
o kształceniu specjalnym oraz w celu promocji placówki.

3) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to art. 6 ust.1 pkt. a,b,c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe oraz Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji a także Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

4) Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają jedynie osoby legitymujące się stosownym upoważnieniem od administratora w zakresie niezbędnym
do wykonania przedmiotu umowy oraz podmioty zewnętrzne na podstawie przepisów prawa lub odrębnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych takie jak: ubezpieczyciel, firma BHP, Centrum Usług Wspólnych w Obornikach, Wydział Oświaty
w Obornikach, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, biuro kadrowe, biuro rachunkowe, radca prawny, System Informacji Oświatowej MEN, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zgodnie z rejonem zamieszkania zgłoszonego dziecka.

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu edukacji w placówce.

6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych
w przypadku świadczenia usług wychowania przedszkolnego wiąże się z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy
z zachowaniem należności za okres wypowiedzenia zawarty w niniejszej umowie.

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

8) Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe i stanowi warunek wykonania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie oraz zgodna na utrwalanie wizerunku jest dobrowolna.

9) W celu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce zainstalowany został monitoring wizyjny.