PRZEDSZKOLE PRYWATNE NR 1

PUNKT WSPOMAGANIA ROZWOJU I TERAPII MAŁEGO DZIECKA

REGULAMINY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGRODU PRZEDSZKOLNEGO
Ogród przedszkolny służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci.
1. Osobom postronnym nie wolno przebywać w ogrodzie bez zezwolenia dyrektora przedszkola.
2. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą przebywać w ogrodzie, jedynie pod opieką osoby dorosłej.
3. Z ogrodu można korzystać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Na teren ogrodu można tylko wynosić zabawki do niego przeznaczone – typu: maty, piłki, hola-hop, lotki i rakietki do badmintona.
5. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
• zaśmiecania terenu,
• niszczenia i uszkadzania roślinności,
• dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń,
• zakłócania spokoju i porządku publicznego,
• palenia ognisk oraz używania materiałów i szkodliwych substancji chemicznych.,
• wprowadzania zwierząt,
• spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
• przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.
6. Za wszelkie szkody wyposażenia ogrodu odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej opiekun.

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) LUB UPOWAŻNIONĄ PRZEZ NICH OSOBĘ.
Podstawa prawna:
1. Statut Przedszkola Prywatnego nr 1 RUPAKI w Obornikach Wlkp.
2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz.U. z 2003r.Nr 6, poz.69)
3. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2009 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i przedszkolach.
4. Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2003 w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wobec dzieci i młodzieży (…)
5. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustawa z dnia 25 lutego 1964 r (Dz. U. NR 9, poz. 59 z późn. zm.)
6. Kodeks karny, art. 160
7. Ustawa o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. z dnia 12 listopada 1982 r. z późn. zm.)
– wybrane zagadnienia: Art. 4 § 1
8. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 z późn. zm.)
Dzieci mogą być odbierane z przedszkola tylko przez:
a/ rodziców (prawnych opiekunów),
b/ osoby wymienione przez rodziców prawnych opiekunów na karcie zgłoszenia dziecka,
c/ osoby wyznaczone jednorazowo przez rodziców (prawnych opiekunów) na odrębnej pisemnej informacji zawierającej imię i nazwisko osoby uprawnionej jednorazowo, jej numer dowodu tożsamości (dowód osobisty) lub PESEL.

Nauczyciel wydający dziecko, ma prawo poprosić osobę odbierającą dziecko o dowód tożsamości i porównać da z informacjami od rodziców (prawnych opiekunów), jeśli pierwszy raz spotyka dana osobę.
Dzieci muszą być odbierane w godzinach nieprzekraczających ustalonego w umowie pakietu. W sytuacji przekroczenia godzin odbioru dziecka, naliczana jest opłata za nadgodziny – zgodnie z treścią umowy.
Każda osoba przyprowadzająca dziecko, doprowadza je do końca wyznaczonej strefy (strefa korytarza z płytkami), od łącznika między salami (tzw.”strefa kapcia”), dzieci do sal dochodzą z nauczycielem lub samodzielnie. Odbierając dziecko należy po zadzwonieniu domofonem oczekiwać na otwarcie drzwi i przyprowadzenie dziecka. Rodzice / opiekunowie nie wchodzą do łącznika między salami.

W przypadku potrzeby skorzystania z toalety rodzic/opiekun prosi o zaprowadzenie dziecka do toalety przez personel. Rodzice/opiekunowie mają zakaz wchodzenia do toalet dzieci.
Karty obecności dzieci ze względu na przepisy RODO uzupełnia wychowawca grupy.
Procedura I : Etapy postępowania w razie podejrzenia, że dziecko odbiera z przedszkola rodzic (prawny opiekun) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Wychowawca / nauczyciel dyżurujący podejmuje następujące kroki:
1. Powiadamia dyrektora placówki
2. Nie wydaje dziecka i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie innego dorosłego członka rodziny, bądź inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka z przedszkola.
3. W przypadku, gdy rodzice/ opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub w przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców po godz. 17.30, dyrektor placówki może podjąć dalsze kroki w postępowaniu po konsultacji z jednostką Policji. Po rozeznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka – czy rodzice przebywają w domu, dyrektor może;
a) Podjąć decyzję, że wychowawca może odprowadzić dziecko do domu.
b) Gdy nie ma rodziców, wspólnie z Policją podejmuje decyzje dotycząca dalszego postępowania w danej sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej).
4. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.
5. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązanie ich do przestrzegania regulaminu przedszkola.
6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic/ opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca może rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka jeżeli zachodzi taka konieczność powiadomienia o tym fakcie policję ( specjalisty ds. nieletnich ) celem rozeznania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie powiadamia sąd rodzinny.
Procedura II : Etapy postępowania gdy dziecko jest odbierane z przedszkola przez osobę niepełnoletnią.

Wychowawca powinien podjąć następujące kroki:
1. Powiadamia dyrektora placówki.
2. Nie wydaje dziecka, jednocześnie zawiadamia o tym fakcie rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, zobowiązując do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
3. W przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców lub prawnych opiekunów, dyrektor może:
a) Jeżeli sytuacja jest wyjątkowa, zwrócić się do policji o pomoc, w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców.
b) Podjąć decyzję o odprowadzeniu dziecka do domu przez wychowawcę, jeśli rodzice są w domu, dziecko zostaje pod ich opieką lub opieką osoby pełnoletniej wskazanej w Karcie Zgłoszenia Dziecka przez rodziców
c) Zwrócić się o pomoc do policji w celu umieszczenia dziecka w pogotowiu opiekuńczym.
4. Sporządza notatkę służbową dotyczącą zaistniałego zdarzenia.
5 .Przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zawartego kontraktu
6. Jeśli powtarzają się przypadki odbierania dziecka z przedszkola, przez osoby niepełnoletnie, rodzic zobowiązany jest do dostarczenia aktu notarialnego, w którym powierza opiekę nad swoim dzieckiem wyznaczonej osobie
7. W szczególnych przypadkach dyrektor może o zaistniałym zdarzeniu powiadomić Sąd Rodzinny, informując o tym fakcie rodziców.
Procedura III : Etapy postępowania, gdy rodzic (prawny opiekun ) notorycznie odbiera dziecko po godzinach zajęć na placówce.

Wychowawca powinien podjąć następujące kroki
1. Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
2. Dyrektor placówki po konsultacji z najbliższą jednostką policji, może podjąć decyzje o dalszych krokach. Po rozeznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka – sprawdzeniu czy rodzice przebywają w domu dyrektor może:
a) Podjąć decyzję, że wychowawca może odprowadzić dziecko do domu (jeżeli są rodzice to dziecko zostaje pod opieką rodziców lub innych osób pełnoletnich wskazanych w oświadczeniu).
b) Gdy nie ma rodziców w domu, wspólnie z policją podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania w danej sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej
3. Sporządza notatkę służbową zaistniałego zdarzenia i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.
4. Wychowawca grupy, w której zaistniało dane zdarzenie, wzywa na rozmowę profilaktyczno – ostrzegawczą rodzica/ prawnego opiekuna, który łamie zawarty kontrakt i powiadamia go o konsekwencjach takiego zachowania.
5. W przypadku gdy rodzice/prawni opiekunowie nadal odbierają dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania, dyrektor placówki powiadamia pisemnie o tym fakcie Policję ( specjalistę do spraw nieletnich ) lub Sąd Rejonowy. Przeprowadza również rozmowę z rodzicami/ prawnymi opiekunami informując ich o poczynionym w tej sprawie postępowaniu.

Procedura V : Etapy postępowania w przypadku zauważenia u dziecka niebezpiecznych przedmiotów.

Wychowawca powinien podjąć następujące kroki:
1. Zabranie dziecku niebezpiecznego przedmiotu i zabezpieczenie go.
2. Powiadomienie dyrektora.
3. Powiadomienie rodziców/ opiekunów dziecka o powstałym zagrożeniu.
4. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami, w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i uświadomienie konsekwencji zabawy takimi przedmiotami.
5. Nauczyciel oddaje przedmiot niebezpieczny rodzicom.
6.Nauczyciel sporządza notatkę służbową.