PRZEDSZKOLE PRYWATNE NR 1

PUNKT WSPOMAGANIA ROZWOJU I TERAPII MAŁEGO DZIECKA

WYKAZ WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSZKOLA PRYWATNEGO NR 1 RUPAKI obowiązujących od dnia 25 maja 2020 do dowołania wdrożonych w związku z COVID-19 opracowane w oparciu o załączone wytyczne GIS oraz rekomendacje MEN na bieżąco aktualizowane.

1. Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju z dnia 15 maja 2020r.

 file:///C:/Users/aga/Downloads/Rekomendacje_GIS_%E2%80%93_zaj%C4%99cia_rewalidacyjne.pd

2. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Wytyczne-GIS-%c5%bc%c5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

3. Warszawa, dnia 29 kwietnia 2020 r. Poz. 780 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

4. Warszawa, dnia 29 kwietnia 2020 r. Poz. 781 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związkuz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

WYTYCZNE DLA DYREKTORA
1. Zapewnienie środków ochronnych i dezynfekujących.
2. Udostępnienie miejsc w przedszkolu wg wytycznych GIS.
3. Zminimalizowanie tylko do koniecznych osób z zewnątrz dochodzących do placówki.
4. Monitowanie i zgłaszanie do PSSE zgłoszonych przypadków Covid-19 wśród osób przebywających w placówce.
5. Zabezpieczenie na terenie przedszkola sali do izolacji dzieci z podejrzeniem wirusa
do czasu odebrania ich przez Rodziców.
6. Dyrektor ma prawo ograniczyć liczbę dzieci przebywających w placówce – pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
7. Dyrektor, w razie podejrzeń, że dziecko jest nosicielem Covid-19, może odmówić przyjęcia go do przedszkola danego dnia.
8. Planowanie organizację pracy na podstawie analizy zebranych zdalnie (np. telefonicznie lub mailowo) informacji od rodziców o liczbie uczestników
oraz godzinach zajęć opiekuńczych.
9. Bieżące informowanie rodziców o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników
oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do instytucji.
10. Przy wejściu do budynku (w szatni) oraz w toaletach, salach zajęć i terapii umieszczenie płynu do dezynfekcji rąk w łokciowym dozowniku
i egzekwowanie od wchodzących do przedszkola korzystania z niego.
11. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci dyrektor lub personel ma prawo nie wpuszczać go do instytucji
i poprosić rodzica
o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem.
12. Zapewnienie instrukcji mycia rąk w pomieszczeniach higienicznych.
13. Zapewnienie korzystania z pojemników z wodą przez pracowników, tak aby dzieci nie miały bezpośredniej styczności ze źródłem wypływu wody.
14. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitowanie codziennych prac porządkowych,
ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, ram łóżeczek lub leżaczków, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. Po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko należy
je umyć i zdezynfekować (chyba, że jest tyle zabawek , że każde dziecko bawi się inną).
15. Przygotowanie procedur postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia
i skuteczne poinstruowanie pracowników poprzez szkolenie, jak należy je stosować.
16. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do: organu prowadzącego (właściciel),
stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
17. Wyznaczenie ścieżki szybkiej komunikacji z Rodzicami: w pierwszej kolejności
w przypadku konieczności kontaktu z Rodzicami Dziecka dyrekcja lub personel dzwoni do Rodziców na numery telefonów komórkowych podane
w kartach zgłoszenia Dzieci ewentualnie na dodatkowe numery podane przez Rodziców mailowo.
18. Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej wśród rodziców i personelu w zakresie bieżącego informowania o zagrożeniach i konieczności przestrzegania niniejszych procedur.
19. Zapewnienie w pomieszczeniach higienicznych koszy wyłożonych folią do zużytych środków higieny i ochrony osobistej.
20. Przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia.

WYTYCZNE DLA PERSONELU
1. Niezwłoczne zgłaszanie dyrekcji przypadków Covid-19 i/lub kwarantanny domowej
w domu rodzinnym dziecka i nie posyłanie wówczas do instytucji dziecka.
2. Natychmiastowa izolacja personelu w wyznaczonym pomieszczeniu zgodnie
z wytycznymi GIS oraz powiadomienie służb medycznych pod nr 999 lub 112
w przypadku zauważenia niepokojących objawów zdrowotnych. Pracownik oczekuje na służby medyczne. Następuje wówczas wstrzymanie zajęć
na terenie przedszkola. Rodzice zostają poinformowani o konieczności jak najszybszego odebrania dzieci.
3. Wietrzenie sal zajęć minimum co 60 minut przez 10 minut. W razie potrzeby otwieramy okna
w salach także podczas zajęć zapewniając bezpieczeństwo dzieciom.
4. Podpisanie przez personel niniejszego dokumentu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pomiar temperatury ciała personelu w momencie przyjścia do przedszkola oraz pod koniec dyżuru w pracy a także na izolację w przypadku zauważenia niepokojących objawów zdrowotnych.
5. Organizacja zabaw, zajęć kierowanych, adekwatnych do wieku i potrzeb dzieci
w formie, która minimalizuje bezpośredni dotykowy kontakt dzieci.
6. Bieżące ustalanie zmiennych wyjść na ogród przedszkolny. Dzieci mające tylko terapię na terenie przedszkola nie łączą się z grupą przedszkolną podczas wyjścia na ogród.
7. Czyszczenie / dezynfekowanie przyborów do zabaw w ogrodzie przedszkolnym.
8. Wychodzenie pojedynczych grup na ogród przedszkolny lub teren pozaprzedszkolny zgodnie
z wytycznymi GIS.
9. Personel zachowuje dystans pomiędzy sobą minimum 1,5 metra.
10. Używanie maseczek ochronnych i rękawiczek, fartuchów ochronnych podczas zabiegów higienicznych przy dzieciach i przy posiłkach.
11. Utylizowanie jednorazowych środków ochrony osobistej poprzez umieszczenie ich
w woreczkach foliowych zawiązanych na supeł i wrzucenie do wyznaczonych
w pomieszczeniach higienicznych koszy wyłożonych folią.
12. W miarę możliwości rozwojowych wyjaśnienie dzieciom przyczyn i nowych zasad funkcjonowania.
13. Usunięcie z sal, przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane
są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) powinny być systematycznie dezynfekowane.
14. Personel musi zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, bądź sam mył im ręce
z zachowaniem zasad ostrożności, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
15. Podczas pracy terapeutycznej 1:1 terapeuta ma zalecane używanie przyłbicy i/lub maseczki i jeśli jest to konieczne rękawiczek jednorazowych.
W sytuacji, gdy dziecko ze względu na swoją niepełnosprawność wykazuje trudne zachowania gdy terapeuta ma środki ochronne na twarz i dłonie,
jest dopuszczona praca bez nich.
16. Zajęcia terapeutyczne odbywają się zgodnie z wytycznymi GIS.
17. Mierzenie bezdotykowym termometrem temperatury każdego Dziecka rano przyjmowanego oraz kontrolnie po około 4 godzinach pobytu w placówce. Termometr po każdym użyciu musi być dezynfekowany. Podpisanie niniejszego dokumentu jest zarazem wyrażeniem zgody na mierzenie temperatury dziecku (niniejsza zgoda jest także zawarta w umowach o świadczenie usług wychowania przedszkolnego).
18. Monitowanie korzystania z toalet przez dzieci i pilnowanie mycia rąk wodą z mydłem po skorzystaniu z toalety.
19. Organizując dzieciom miejsce do spania, personel musi zadbać, by zapewnić przy tym odpowiedni dystans pomiędzy leżaczkami, a po zakończeniu odpoczynku należy je zdezynfekować. Każde dziecko ma przydzielony swój koc i poduszkę zamknięte w osobnych pojemnikach imiennie podpisanych.
20. Po każdym posiłku blaty i oparcia krzeseł muszą być dezynfekowane.
21. Naczynia myte w zmywarce w temp.60 stopni lub wyparzane.
22. Należy zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć
na świeżym powietrzu oraz systematycznie organizować pokaz i ćwiczenia właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji.
23. Zgłaszanie dyrekcji przypadków Covid-19 oraz konieczności kwarantanny osób w domu rodzinnym dziecka.
24. Pomoce terapeutyczne i zabawki w miarę możliwości powinny być pakowane
w osobne pudełka dla każdego dziecka; jeśli kilkoro dzieci używa pomocy/zabawek – muszą być dezynfekowane.
25. Codzienne wpisywanie się w listę obecności przydzieloną danej osobie.
26. Bieżąca segregacja zabawek i ograniczenie ich na dany dzień w każdej Sali do niezbędnego minimum. Dezynfekcja zabawek po każdym dniu.
27. Mycie powierzchni (podłogi, blaty, szafki, klamki, drzwi, włączniki, uchwyty okien, krzeseł, włączników światła, poręczy) odpowiednimi dezynfekującymi preparatami.
28. Nauczyciele realizują zadania z dziećmi organizując im pracę i zabawy co pozwoli na lepszą kontrolę aktywności każdego dziecka.
29. Personel ma zakaz używania telefonów komórkowych podczas zajęć terapeutycznych. Telefon służbowy odbiera personel pomocniczy lub dyrekcja.
30. Nie wolno nosić biżuterii poniżej łokcia.
31. Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.
32. Przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia.
33. Podpisanie niniejszego dokumentu potwierdza przejście szkolenia wewnętrznego
w zakresie niniejszych procedur.

WYTYCZNE DLA RODZICÓW
1. Niezwłoczne zgłaszanie dyrekcji przypadków Covid-19 i/lub kwarantanny domowej
w domu rodzinnym dziecka i nie posyłanie wówczas do instytucji dziecka.
2. Osoby przyprowadzające Dziecko/Dzieci dzwoniąc do domofonu, czekają przed wejściem na zewnątrz (przy schodach zewnętrznych) na personel. Personel osobiście otwiera drzwi i odbiera Dziecko. Odbierając dziecko dzwonimy na domofon, przedstawiamy się. Personel przyprowadza dziecko
do szatni, przebiera i doprowadza na zewnątrz do Rodzica – proszę czekać na Dziecko przy schodach. Osoby przyprowadzające i odbierające Dziecko nie wchodzą do przedszkola.
W przypadku nie stosowania się do tego zalecenia personel ma prawo odmówić przyjęcia Dziecka i zgłosić ten fakt Straży Miejskiej lub Policji
z podaniem danych osobowych poszczególnych osób.
3. Wszelkie pilne sprawy do omówienia z kadrą i/lub dyrekcją w pierwszej kolejności omawiamy telefonicznie lub mailowo. Ograniczenie do niezbędnego minimum rozmów osobistych podczas zostawiania i odbioru dzieci. Jeśli będzie to niezbędne odbędzie się osobiste spotkanie na terenie przedszkola lub zebranie poprzez Skype.
4. Wyposażenie dziecka w minimalną konieczną liczbę rzeczy z domu – zakaz przynoszenia zabawek, żywności, napojów, dodatków typu torebki czy biżuteria dziewczynek.
5. Podczas pracy terapeutycznej 1:1 terapeuta ma zalecane używanie przyłbicy.
W sytuacji, gdy dziecko ze względu na swoją niepełnosprawność wykazuje trudne zachowania gdy terapeuta ma przyłbicę, jest dopuszczona praca bez przyłbicy. Jeśli Rodzic nie zgadza się na ten punkt, musi pisemnie poinformować o tym placówkę na adres przedszkole.oborniki@wp.pl
6. Zapasy pieluch oraz chustek wilgotnych dla Dzieci pieluchowanych należy dostarczać w nowych (nie napoczętych) czytelnie podpisanych opakowaniach.
7. Przypominanie dziecku w miarę jego możliwości rozwojowych, aby unikało dotykania ust, nosa
i oczu.
8. Kategorycznie zabronione jest przyprowadzanie do placówki dziecka, które ma jakiekolwiek objawy chorobowe – także alergiczne. Dzieci z chorobami przewlekłymi dostarczają dokumentację medyczną potwierdzającą występujące na stałe objawy.
9. Rodzice do odwołania nie mają możliwości udziału w zajęciach przedszkolnych (dotyczy to również terapii indywidualnej). Wszelkie wytyczne
i wskazówki odbywają się zdalnie. Zawieszone są zajęcia otwarte.
10. Należy zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Maseczek
nie zostawiamy w przedszkolu. Zdejmujemy je dziecku przed zostawieniem dziecka w placówce.
11. Należy poinformować dyrekcję pisemnie mail lub sms, jeśli Rodzic na czas zostawienia dziecka
w przedszkolu, nie będzie miał możliwości kontaktu telefonicznego i pisemnie wyznaczyć inne osoby (numer tel.,imię i nazwisko) do pilnego kontaktu
w razie potrzeby.
12. Należy zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania
czy kasłania. Rodzicu pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
13. Prosimy aby dzieci miały jako ostatnią warstwę odzieży (ubrane już w domu) bluzkę/sukienkę na krótki rękaw. W sytuacji bardzo częstego mycia rąk dzieci, znacznie usprawni i przyspieszy to zabiegi higieniczne. Nie będzie także konieczności przebierania dziecka jeśli zmoczy rękaw podczas mycia rąk.
14. Prosimy aby dzieci miały minimalny na dany dzień zapas odzieży zmiennej ochronnej, dostarczony w zamykanej torbie / worku. W przypadku zamoczenia, zabrudzenia odzieży zostanie ona przekazana do domu w worku foliowym podczas odbierania dziecka.
15. Prosimy o przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia.
16. Wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola są realizowane zgodnie z bieżącymi wytycznymi GIS.

WYTYCZNE / INFORMACJE OGÓLNE
1. Od dnia 25 maja 2020 w przedszkolu nie ma możliwości mycia zębów po posiłkach.
2. Do odwołania w przedszkolu nie są przyjmowani praktykanci.
3. Na bieżąco podawane są wydarzenia dodatkowe.
4. Dostawca posiłków zostawia kasty z żywnością w holu wejścia dla cateringu – środkowe drzwi wejściowe do budynku – nie wchodzi na teren rozdzielni posiłków ani główny korytarz przedszkola.
5. Korespondencja oraz przesyłki są odbierane na zewnątrz przed wejściem do przedszkola.
6. W sali do zajęć grupowych zostaje usunięta wykładzina dywanowa. W salach do zajęć 1:1 ze względu na specyfikę terapii, dopuszcza się małe wykładziny, które podczas nieobecności dzieci codziennie będą odkurzane i dezynfekowane. Dzieci siedzą na siedziskach przedszkolnych wykonanych ze zmywalnego tworzywa.
7. W okresie obowiązywania niniejszych procedur, kiedy na terenie przedszkola są dzieci jest całkowity zakaz wchodzenia na teren przedszkola osób
z zewnątrz. Prawo wejścia do budynku mają:
– personel zatrudniony w placówce (nauczyciele, asystenci, personel administracyjny, porządkowy),
– dyrektor przedszkola,
– służby sanitarne i medyczne oraz Policja i Straż Miejska (w przypadku konieczności wezwania).

Opracowanie:
dyr adm. i ped. Agnieszka Gapińska
Społeczny Inspektor BHP mgr Krzysztof Dudek
Oborniki, 18 maja 2020
Aktualizacja dn. 01 września 2020