PRZEDSZKOLE PRYWATNE NR 1

PUNKT WSPOMAGANIA ROZWOJU I TERAPII MAŁEGO DZIECKA

Punkt Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Terapii Małego Dziecka, mieszczący się w przedszkolu, prowadzi terapię specjalistyczną dzieci również z poza naszego przedszkola.

Placówka realizuje orzeczenia o kształceniu specjalnym wydane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (realizacja orzeczenia wymaga zapisania dziecka do przedszkola).

Placówka realizuje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju nie wymaga zapisywania dziecka do przedszkola).

Realizowane w naszej placówce zajęcia terapeutyczne to m.in.:
Terapia ręki i stopy
Masaż Shantala
Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
Trening Umiejętności Społecznych
Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
Integracja Sensoryczna
Elektorstymulacja neurologopedyczna
Terapia wad postawy
Terapia behawioralna
Terapia PECS
Dogoterapia
Terapia logopedyczna
Terapia neurologopedyczna
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Zajęcia rewalidacyjne
Zajęcia wyrównawcze
Terapia psychologiczna
Logorytmika
Terapia z pedagogiem specjalnym
Terapia dysleksji (m.in. metoda P.Dennisona)
Castillo Morales
Komunikacja językowa
Alternatywne formy komunikacji ACC
Trening karmienia
Trening czystości
Joga dla dzieci
Elektrostymulacja neurologopedyczna

Współpraca z rodzinami dzieci w zakresie mediacji rodzinnych, dietetyki; doradztwo w zakresie terapii oraz systemu oświaty i edukacji.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju dedykowane jest przede wszystkim dzieciom, których rozwój przebiega nieprawidłowo ze względu na:
– wcześniactwa
– zaburzeń genetycznych i metabolicznych
– wad wrodzonych i uszkodzeń centralnego układu nerwowego
– uszkodzeń narządu zmysłu
– zaburzeń funkcjonalnych aparatu artykulacyjnego
– uszkodzeń aparatu ruchowego
– złożonej wielorakiej niepełnosprawności
– obniżonego napięcia mięśniowego w osi ciała
– zaburzeń emocjonalno – społecznych,
np. w przebiegu autyzmu wczesnodziecięcego lub spektrum autyzmu