PRZEDSZKOLE PRYWATNE NR 1

PUNKT WSPOMAGANIA ROZWOJU I TERAPII MAŁEGO DZIECKA

Nasza stała kadra to odpowiednio wykształceni, kreatywni i życzliwi specjaliści, którzy zapewniają dzieciom poczucie akceptacji, wzajemnego szacunku i zaufania. Przy współpracy ze środowiskiem rodzinnym, tworzymy dla naszych podopiecznych miejsce, w którym mają możliwość wszechstronnego rozwoju.

Przedszkole-kadra-11

Agnieszka Gapińska
Funkcję dyrektora pełni od początku istnienia przedszkola jednak w swojej codziennej pracy woli być pedagogiem i terapeutą.
Doświadczenie zawodowe:
– nauczyciel dyplomowany, terapeuta w przedszkolach oraz szkole specjalnej,
– wiceprezes w ‘Fundacji Na Niebiesko’, pracującej na rzecz dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
– prezes Stowarzyszenia ‘Trwanie’ na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
Jej kwalifikacje, to między innymi:
– pedagog specjalny w zakresie edukacji i rehabilitacji osób
z niepełnosprawnością intelektualną
– logopeda oraz neurologopeda
– nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz kształcenia wczesnoszkolnego
– trener umiejętności społecznych
– dietetyk
– dogoterapeuta
– specjalista w zakresie zarządzania oświatą
– mediator rodzinny
– terapeuta Picture Exchange Communication System (PECS)®
– trener umiejętności społecznych
– w trakcie specjalizacji w zakresie Integracji Sensorycznej

Ukończyła ponad 100 kursów i szkoleń poszerzających kompetencje w zakresie pracy z dziećmi.

Przykładowe kursy i szkolenia:
1. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I i II stopień prow.prof. M.Bogdanowicz.
2. Praca z dziećmi dyslektycznymi metodą P. Dennisona
3. Diagnozowanie i praca z dzieckiem nadpobudliwym (ADHD).
4. Makaton – Program Rozwoju Komunikacji PRKM.
5. Podstawy integracji sensorycznej.
6. Analiza rysunków dzieci i dorosłych.
7. Zabawy sensoryczne.
8. Zastosowanie metody Castillo Moralesa.
9. Wykorzystanie diagnozy neuropsychologicznej w pracy z dziećmi ze złożoną niepełnosprawnością.
10. Dziecięcy masaż Shantala.
11. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej.
12. Kreatywni interaktywnie. Łączenie tradycyjnych metod nauczania z nowoczesnymi technologiami w edukacji przedszkolnej.
13. System edukacji przez ruch D. Dziamskiej.
14. Możliwości zastosowania treningu uwagi słuchowej metodą A.Tomatisa w terapii i wsparciu rozwoju dzieci.
15. Dziecko z autyzmem w przedszkolu.
16. Terapia integracji sensorycznej i usprawnianie zmysłów dziecka z zaburzeniami mowy.
17. Opóźniony rozwój mowy – wielopłaszczyznowe podejście do terapii dziecka.
18. Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci
z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo.
19. Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
20. Terapia Neurotaktylna Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej.
21. Arteterapia – twórcza integracja / moduł muzyczny, teatralny, taneczny.
22. Rozwój biologiczny, poznawczy i emocjonalny dzieci w świetle nowej podstawy programowej.
23. Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka / uprawnienia do wykorzystywania testu KOLD.
24. Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w terapii logopedycznej.
25. Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania.
26. Dyslalia ankyloglosyjna – o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii.
27. Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów – prof.UŚ dr hab.Danuta Pluta-Wojciechowska.
28. Hortiterapia.
29. Modyfikowanie zachowań w pracy z dziećmi ze spektrum.
30. Autyzm a niepełnosprawność intelektualna.
31. Wybiórczość pokarmowa – przyczyny, objawy, występowanie.
32. TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym.
33. Metoda projektów badawczych w przedszkolu.
34. Założenia Planu Daltońskiego w pracy z dzieckiem.
35. Pedagogika Montessori.
36. Usprawnienie motoryki małej – ćwiczenia ręki.
37. Alternatywne metody komunikacji w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie.
38. Terapia przez zabawę.
39. Ryzyko dysleksji u przedszkolaka. Profilaktyka, diagnoza i działanie.
40. Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno -Terapeutycznych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.
41. Poznać, zrozumieć, uczyć dziecko, ucznia z zespołem Aspergera.
42. Elementy arteterapii w zajęciach z psem dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.
43. Diagnoza funkcjonalna osób z zaburzeniami w rozwoju za pomocą VB-MAPP oraz innych narzędzi.
44. Kurs polskiego języka migowego Poziom Elementarny dla pedagogów (A1/A2)
45. Picture Exchange Communication System – PECS Poziom I.
46. Orzeczenia i opinie – interpretacja i dokumentacja ucznia ze SPE.
47. Elektrostymulacja-program z treningiem miofunkcjonalnym wspierającym pacjentów z zaburzeniami mięśniowo-czynnościowymi.
48. XIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Fundacji Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka „Pozytywny nurt Stosowanej Analizy Zachowania. Wspieranie Osób z ASD i Ich Rodzin
49. Elektrostymulacja-innowacyjny program z treningiem miofunkcjonalnym wspierający pacjentów z zaburzeniami czynnościowo-mięśniowymi.

Pani Magdalena

Dydaktyk języka angielskiego. Specjalista w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel języka angielskiego. Terapeuta ręki I i II st. Trener PECS – poziom I. Metodyk wspomagania komunikacji językowej uczniów.
W pracy z dzieckiem wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie i wiedzę, poszerza swoje kompetencje. Ukończyła specjalizację w zakresie Logopedii. Również w trakcie specjalizacji na kierunku: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera. Ukończyła wiele kursów i szkoleń adekwatnych do zajmowanego stanowiska, n.p.:
– O dzieciach uzdolnionych matematycznie
– Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej
– Łączenie tradycyjnych metod nauczania z nowoczesnymi technologiami w edukacji przedszkolnej
– Diagnoza pedagogiczna w przedszkolu
– Wychowanie przez sztukę
– Motywacja w nauczaniu języka angielskiego
– Zabawy ruchowe w przygotowaniu do nauki języka angielskiego
– Rozwój psychiczny i emocjonalny dziecka
– Arteterapia
– Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
– Dziecięca matematyka wg prof.Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
– Obniżamy poziom agresji w grupie dzieci
– Muzykoterapia w przedszkolu
– Warsztaty muzyczne aktywnego słuchania muzyki opracowanej metodą Batii Strauss
– Układy choreograficzne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
– Model Mobilnej Rekreacji Muzycznej
– O dzieciach uzdolnionych matematycznie – prof.Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
– Język angielski w edukacji przedszkolnej
– Techniki nauczania języków obcych dla dzieci w wieku 3-10 lat
– Dziecko z autyzmem w przedszkolu
– Wstęp do terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem z zaburzeniem rozwojowym
– Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na Animatora Czasu Wolnego
– Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci.
– TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym
– Wybór terapii oraz ścieżki edukacji – dziecko w wieku przedszkolnym
– Czy to autyzm?– TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym
– Warsztat początkującego logopedy
– Orzeczenia i opinie – interpretacja i dokumentacja ucznia ze SPE.
– Przestrzeń terapeutyczna – jak pracować w oparciu o plan aktywności
– Nauczanie 9 kluczowych umiejętności porozumiewania się / Pyramid Educational Consultants – PECS

Pani Monika
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego oraz specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta behawioralny, pedagog specjalny w zakresie edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Trener PECS – poziom I. Metodyk wspomagania komunikacji językowej uczniów. Ukończyła specjalizację w zakresie Logopedii. Terapeuta ręki I i II st. 
Pełniąc funkcję wychowawcy i terapeuty ciągle się szkoli, co daje wiele pozytywnego Jej podopiecznym.
Ukończyła m.in. szkolenia:
– Dziecko z autyzmem w przedszkolu
– Nauka samodzielności dziecka z autyzmem z wykorzystaniem planów aktywności
– Dziecko nadpobudliwe ruchowo
– Animator zabaw
– Neurodydaktyka – nauczanie przyjazne mózgowi
– Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci
– Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej
– Uczeń z trudnymi zachowaniami
– TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym
– Trening karmienia
– Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu
– Elementy Metody Integracji Sensorycznej w edukacji przedszkolnej
– Orzeczenia i opinie – interpretacja i dokumentacja ucznia ze SPE.
– Przestrzeń terapeutyczna – jak pracować w oparciu o plan aktywności
– Nauczanie 9 kluczowych umiejętności porozumiewania się / Pyramid Educational Consultants – PECS

Pani Magdalena

Specjalistka w zakresie diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej. Nauczycielka zajęć gimnastyki korekcyjnej i profilaktyki zaburzeń motoryki małej z elementami jogi dla dzieci. W naszej palcówce prowadzi
z dziećmi zajęcia indywidualne i grupowe.
Posiada następujące kwalifikacje:
– nauczyciel wychowania fizycznego
– specjalistka w zakresie gimnastyki korekcyjnej
– terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej (diagnoza, terapia, masaż)
– instruktorka jogi dla dzieci
– instruktora pływania ( w tym pływania korekcyjnego) i piłki ręcznej
– specjalista w zakresie żywienia dzieci i żywienia w sporcie.

Poza powyższymi kwalifikacjami, Pani Magdalena uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach, które są niezwykle pomocne w pracy z dziećmi naszego przedszkola, m.in.:
– Integracja Sensoryczna Przedszkolaka
– Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
– Trening Umiejętności Społecznych
– Integracja w grupie przedszkolnej i szkolnej
– Warsztat doskonalenia umiejętności diagnozy i wyciągania wniosków klinicznych dla terapeutów integracji sensorycznej

Swoje doświadczenie od wielu lat zdobywa w szkole i przedszkolu oraz w wielu zajęciach pozalekcyjnych. Jest pasjonatką zdrowego trybu życia.

Pani Laura
Pedagog w zakresie resocjalizacji oraz nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Doświadczony nauczyciel w pracy z dziećmi
w zakresie rocznego przygotowania przedszkolnego. Kończy specjalizacje w zakresie: Metodyka wspomagania komunikacji językowej uczniów.
Na dodatkowych szkoleniach poszerza swoją wiedzę i doświadczenie, n.p.
– Mamo – Tato, co Wy na to,
– Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym,
– Karty Grabowskiego
– Pierwsza pomoc przedmedyczna
– Mózg dziecka  w przedszkolu
– Kleksodźwięki czyli muzyczno-plastyczne zabawy sensomotoryczne.

Pani Magda
Wykwalifikowana pomoc wychowawcy, która od wielu lat z nami współpracuje.
Posiada kwalifikacje zawodowe do prowadzenia zajęć w zakresie Metodyki wspomagania komunikacji językowej uczniów oraz przygotowanie zawodowe do pracy opiekuna dzieci. Ukończyła dodatkowe kursy i szkolenia, n.p.
– Muzyczno – plastyczne zabawy sensoryczne,
– Karty Grabowskiego,
– Pierwsza pomoc przedmedyczna,
– Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci,
– Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej,
– Terapia ręki i grafomotoryka,
– Wychowawca / nauczyciel w  przedszkolu,
– Animator zabaw dla dzieci.

Pani Magda ukończyła kierunek Psychodietetyka na wydziale psychologii.
Z najstarszą grupą dzieci prowadzi również zajęcia z języka niemieckiego.

Pani Monika
Pełni funkcję pomocy w grupie przedszkolnej, wspiera nauczycieli i wychowawców w prowadzeniu zajęć grupowych.
Sprawuje opiekę nad dziećmi wspomagając ich w pracy grupowej dydaktycznej.
Cały czas poszerza swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i kursach, n.p.
– Karty Grabowskiego,
– Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci,
– Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej,
– Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Jej talenty, pasje i zainteresowania, którymi chętnie dzieli się z innymi, znacząco wpływają na jakość pracy naszego przedszkola a tym samym rozwój naszych podopiecznych.
Pani Monika odpowiada także za stronę estetyczną oraz organizacyjno-porządkową przedszkola.Kończy specjalizację

Przedszkole RUPAKI, kadra

Pani Anna
Psycholog przedszkolny.
Ukończyła m.in.:
– psychologię,
– szkołę psychoterapii,
– studium terapii uzależnień,
– studium umiejętności pracy z grupą,
– jest trenerem Szkoły dla Rodziców oraz terapeutą behawioralnym.
Posiada podstawowe przygotowanie z zakresu Teorii i Psychoterapii Analizy Transakcyjnej.
W przedszkolu wspiera kadrę i Rodziców w działaniach edukacyjnych i wychowawczych, pomaga rozwiązywać bieżące problemy.
Na co dzień poza przedszkolem współpracuje
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią Pomocy Psychologicznej  i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, prowadzi również własną praktykę psychologiczną.

Pani Wiktoria
Pomoc wychowawcy. Studentka ostatniego roku 5-cio letnich studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Odbyła wiele praktyk w różnorodnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych (m.in.w Rupakach). Posiada doświadczenie w pracy na obozach wakacyjnych dla dzieci.

Pani Amelia
Pomoc wychowawcy. Studentka na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Ukończony kurs BHP oraz Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Pani Marta
Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, w tym w pracy z dziećmi z autyzmem. Zmotywowana i chętna do poszerzania swojej wiedzy oraz dalszego rozwoju w zakresie pracy z dziećmi. Obecnie studiuje Pedagogikę.  Kwalifikacje Pani Marty, to:
– Terapia pedagogiczna.
– Certyfikat (poziom II) we wspieraniu nauczania w szkołach i przedszkolach.
– Dyplom  (III stopnia) w Zakresie Specjalistycznego Wsparcia Nauczania w Szkołach i Przedszkolach.
– Certyfikat  z języka angielskiego poziom pierwszy ESOL.
– Kwalifikacje w zakresie pracy opiekuna w żłobku, oraz klubie dziecięcym.
Ukończyła także wiele szkoleń i kursów:
– Certyfikat ze szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem, w tym prewencji.
– Certyfikat Pozytywnego treningu wsparcia fizycznego dzieci.
– Szkolenie z fonetyki angielskiej  dla dzieci w przedszkolach o szkołach.
– Certyfikat szkolenia udzielania Pierwszej Pomocy Dzieciom. Szkolenie w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników Oświaty. 
– Pierwsza pomoc przedmedyczna – szklenie stacjonarne.
– Przestrzeń terapeutyczna – jak pracować w oparciu o plan aktywności.
– Kreatywny warsztat nauczyciela.
– Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.