PRZEDSZKOLE PRYWATNE NR 1

PUNKT WSPOMAGANIA ROZWOJU I TERAPII MAŁEGO DZIECKA

Wczesne wspomaganie rozwoju

Przedszkole realizuje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju nie wymaga zapisywania dziecka do przedszkola.
Powyższe realizowane są zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, zawartymi w:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001485

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001635

Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju (WWR) objęte są dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej
(od 0 do 7 roku życia). WWR na podstawie opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej  dofinansowany ze środków państwowych przysługuje w naszej placówce  w wymiarze 1 h tygodniowo. Istnieje możliwość zwiększenia liczby godzin.
Dziecko przyjmowane jest na zajęcia w momencie kiedy otrzyma opinię o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju. Opinia wydawana jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Następnie należy skontaktować się z placówką oraz odpowiednio wypełnić umowę terapeutyczną.
Dobór zajęć terapeutycznych jest zależny od diagnozy i zaleceń poradni.

https://www.facebook.com/people/Punkt-Wspomagania-Rozwoju-i-Terapii-Ma%C5%82ego-Dziecka/100085598303618/

Realizowane w naszej placówce zajęcia terapeutyczne to m.in.:

Terapia ręki i stopy
Masaż Shantala
Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
Trening Umiejętności Społecznych
Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
Elementy Integracji Sensorycznej
Terapia wad postawy
Terapia behawioralna
Terapia PECS
Dogoterapia
Terapia logopedyczna
Terapia neurologopedyczna
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Zajęcia rewalidacyjne
Zajęcia wyrównawcze
Terapia psychologiczna
Logorytmika
Terapia z pedagogiem specjalnym
Terapia dysleksji (m.in. metoda P.Dennisona)
Castillo Morales
Komunikacja językowa
Alternatywne formy komunikacji ACC
Trening karmienia
Trening czystości
Joga dla dzieci
Współpraca z rodzinami dzieci w zakresie mediacji rodzinnych, dietetyki; doradztwo w zakresie terapii oraz systemu oświaty i edukacji.Wczesne Wspomaganie Rozwoju dedykowane jest przede wszystkim dzieciom, których rozwój przebiega nieprawidłowo ze względu na:
– wcześniactwa
– zaburzeń genetycznych i metabolicznych
– wad wrodzonych i uszkodzeń centralnego układu nerwowego
– uszkodzeń narządu zmysłu
– zaburzeń funkcjonalnych aparatu artykulacyjnego
– uszkodzeń aparatu ruchowego
– złożonej wielorakiej niepełnosprawności
– obniżonego napięcia mięśniowego w osi ciała
– zaburzeń emocjonalno – społecznych,
np. w przebiegu autyzmu wczesnodziecięcego lub spektrum autyzmu