PRZEDSZKOLE PRYWATNE NR 1

PUNKT WSPOMAGANIA ROZWOJU I TERAPII MAŁEGO DZIECKA

PRAWO OŚWIATOWE

Przedszkole Prywatne nr 1 RUPAKI jest wpisane w Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 83184.
Przedszkole realizuje:

1. Umowy świadczenia usług wychowania przedszkolnego.
2. Orzeczenia o kształceniu specjalnym.
3. Opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
Realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju nie wymaga zapisywania dziecka do przedszkola.
Powyższe realizowane są zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, zawartymi w:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001485
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001635

Organem prowadzącym przedszkole jest dyrektor placówki.
Organem pełniącym nadzór administracyjno – finansowy jest Wydział Oświaty UMiG Oborniki
Organem pełniącym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.